לוח :1 מספר הפריטים המבחינים שזוהו מכלל פריטי הבחינה, בהשוואה בין ילידי ישראל לבין כל אחת מקבוצות העולים