לוח 3א: סיכום ממצאים של ניתוחי הרגרסיה ההיררכית של המשתנים המנבאים כשירות בעברית (L2)