לוח 2ב: סיכום ממצאים של ניתוחי הרגרסיה ההיררכית של המשתנים בשפה ראשונה המנבאים רמת ביצוע של כשירות אקדמית בשפה שלישית (n=180)