לוח 2א: סיכום ממצאים של ניתוחי הרגרסיה ההיררכית של המשתנים בשפה ראשונה המנבאים רמת ביצוע של כשירות אקדמית בשפה שנייה (n=180)