לוח :1 ממוצעים כוללים של המבחנים ושל שאלוני ההערכה העצמית וממצאי מבחן ANOVA המשווה בין הנבדקים בכתיבה ברוסית, במבחנים בעברית ובאנגלית ובהערכה העצמית בכל שפה על פי גיל העלייה