חלק שני המסורת הפוליטית היהודית — סוגיות אקטואליות