ביבליוגרפיה

עיתונים דבר הארץ הבוקר הצופה ידיעות אחרונות יום השישי למרחב מעריב על המשמר ספרים ומאמרים בעברית אבינרי ש ' , משנתו החברתית והמדינית של קארל מארכס , תל - אביב תשכ " ז . ____ , משה הס : בין סוציאליזם לציונות , תל - אביב . 1986 ____ , הרעיון הציוני לגווניו : פרקים בתולדות המחשבה הלאומיות היהודית , תל-אביב תשנ " ט . ____ , הציונות והמסורת הדתית היהודית : הדיאלקטיקה של גאולה וחילון , הציונות והדת , ש ' אלמוג , י ' ריינהרץ , א ' שפירא ( עורכים ) , ירושלים תשנ " ד , עמ ' . 18 - 9 אביעד - וולפסברג י ' , ' ר ' עזריאל הילדסהיימר ור ' דוד צבי הופמאן ' , סיני , י "ד ( תש " ד ) , עמ ' סה - פא . ____ , ' לתולדות המזרחי בגרמניה ולמהותו ' , ספר המזרחי , י " ל מימון ( עורך ) , ירושלים תש " ו , עמ ' . 168 - 150 ____ , מדרש גאולת הקרקע , ירושלים תש " ו . ____ , המזרחי והתנועה תורה ועבודה , ירושלים תש " ו . ____ , הרהרים בפילוסופיה של ההיסטוריה , ירושלים תשי " ח . ____ , דיוקנאות , ירושלים תשכ " ב . ____ , יהדות והווה , ירושלים תשכ " ב . ____ , ' הרהורים על ערך המדינה ' , הציונות הדתית : קובץ מאמרים , י '...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד