מסקנות

בחיבור זה הצענו עיון שיטתי ומקיף ראשון מסוגי בספר העקרים לר ' יוסף אלבו , שכן ער עתה לא הוקדשו מונוגרפיה או קובץ מאמרים לדיון בספר זה . ' אך דומבי כי תרומתו של המחקר הנרכהי לחקר תולדות ההגות היהודית בימי הביניים איננה מתמצה בהשלמתו של סער זה . אדרבה , תרומתו העיקרית טמונה בעיניי בפיתוח הכיוון המחקרי אשר שם לו למטרה לנתח את ממד הכתיבה של חיבור הגותי ולרון בזיקה שבין סגנונו ומאפייניו הספרותיים של החיבור לבין תובן העמדות המובעות בו . ' הספר מצביע על ממד הכתיבה של ספר העקרים כעל נקודת המשען העיקרית לבירור עמדותיו של אלבו בנושאים העיוניים השובים שבהם הוא דן . על בסיס זה מאיר הספר באור חדש את משנתו הפילוסופית הדתית של אלבו , ומוכיח את עקיבותה של קריאת ספרו דרך משקפי הכתיבה האזוטרית , שתי תזות בעניינו של ספר העקרים נבחנו לאורך החיבור : תזת הכתיבה האזוטרית ותזת ההפרדה המהותית בין שני חלקיו , המסקנה המתגבשת נוכח תוצאות בחינתן של תזות אלו היא , שספרו של אלבו הוא יצירה עיונית פילוסופית שנכתבה מתוך רגישות מיוחדה לשיקולים חברתיים , דתיים ופוליטיים גם יחד . ביטויה העיקרי של רגישות זו ביתן בסגנון הכת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן