ה. סיכום

בפרק זה עסקנו בתורת ההשגחה והגמול של אלבו והצגנו ניתוח שיטתי ראשון של סוגיות הרע , התפילה והשכר והעונש כעולם הזה ובעולם הבא במשבתו . דיונינו בסוגיות אלה חשפו מגוון רחב של כלים סגנוניים 0 ס ~ רותיים ומטרות פוליטיות , חברתיות ורוחניות שונות המושגות באמצעותם . נוסף על כך הוצגו בפרק שתי דוגמאות הממחישות את הפער בין שני חלקיו של ספר העקרים . מבחינת תרומתו של פרק זה לגיבוש תזת הכתיבה האזוטרית של אלכו מרבית אמצעי ההסתרה שזוהו במהלכו אינם שונים מאלו שזוהו בפרקים הקודמים : הסתירות הפנימיות שחשפנו בדברי אלבו הופיעו לעתים בדיון אחד כעל מבנה מעורפל , כגון הדיח במהותו של הרע והדיון במניע הנפשי לתפילה ; במקרים אחרים הופיעו הסתירות כאופן מפוזר לאורך הספר , כגון בעניין הגדרת המושג ' הכנה השייך לתפיסת התפילה הבלתי תקשורתית . וכעניין קטלוגה או אי קטלרגה של האמונה בגמול גשמי בעולם הזה כשורש בתורת העיקרים ; כן עמדנו על קיומה של סתירה פנימית בפרשנות המקרא של אלבו , הן בדיונו בשאלת השכח שניתז לייחס לאל בתפילה הן , במובן רחב יותר של המונח ' פרשנות / בעניין יחסה של התורה לגמול הגשמי בעולם הזה . גם אמצעים סגנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן