ד. הגמול הנפשי בעולם הבא

דיונו המרכזי של אלבר בסוגיית מהותו של הגמול הנפשי בעולם ד , בא מתנהל במאמר ד , פרקים מא ל , ומתייחד בכך ששתי הגישות המרכזיות אשר הוצגו בעניינה של סוגיה זו בהגות היהודית לפניו — גישה הרמב " ם וגישת הרמב " ן - י מופיעות לכל אורכו בגלוי זו לצד זו . כראשית הדיון מתקבל הרושם שאלם מצטרף לגישת הרמב " ם , הגורס כי הגמול בעולם הבא הוא לנפש בפני עצמה , ודוחה את גישת הרמב " ן , הגורס כי הגמול בעולם הבא הוא לנפש ולגוף גם יחד . ראף על פי כן אלבו ממשיך בפרקים האחרים , בעקביות , לבחון את היבטיה השונים של הסוגיה לאור שתי הגישות במקביל . המשך הזדקקותו של אלבו לגישת הרמב " ן , אף שכביכול דחה אותה בשלב מוקרם של הדיון , אומר דרשני , בשונה ממרבית הסוגיות הנידונות בספר העקרים סוגיית הגמול בעולם הבא כמעט שאינה מהכרת בספר מחוץ לדיון המרכזי . יוצאים מן הכלל אזכוריו של עיקר השכר והעונש במסגרת תורת העיקרים במאמר א . אשר על כן דברינו יתרכזו בעיקר בבחינת אופיו של הריון כמאמר ר , פרקים ל - מא לגופו . כפי שיתברר להלן דרך ההסתרה בכתיבתו של אלבו בדיון זה שובה מאלה שהובחנו כיחס לדיוניו עד כה , נפתח את דברינו כבירור מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן