ג. הגמול הגשמי בעולם הזה

בעוד שהאמונה בכך שהאל נותן לארם שכר ועונש גשמיים בעולם הזה כגמול על מעשיו משמשת אבן יסור בתודעתם הדתית הקיומית של בעלי האמונה התמימה , אין לגביה 103 השפעת דיינו המקביל של קרשקש על דנרי אלבו המובאים לעיל ניכרת , שכן הרא משמר אה מרבית מרכיבי גירושו של רבו . וזז לשונו של קרשקש בפירוש הפסוק : יירצה , כי בציון , שהיא עיר בחר ה' לשבתו ולהיות משכבו עליה ; כי בציון , מצר אחד השתיקה אליו תהלה הה ליראת החשובים מהם ' ממהללו ... ומצד אחר ישלם נדר ירצה , כקרכנות הבאים כברר ובנדבה ... וזה אמבם . כי הכל מאתו . ' והכל צריכין אליו ותולים כטחוכם בו . ולזה , המשיך לזה אמרו : " שמע תפלה עריך כל בשר יבאו ''' ( אור השם שם ) . רווקא על רקע קווי דמיון אלו בולטת סטייתו של אלבו מן הפירוש שהציע קרשקש למילה ' ' / rwn להדגשת מעמדה המיוהד של ארץ ישראל אצל קרשקש , הבא לידי ביטוי במובאה דלעיל , ראה ד הררי , ' ר ' חטדאי קרשקש על ייהודה של ארץ ישראל . בתוך כ ? ' חלמיש ואי רכיצקי ( עורכים ) , ארץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים , ירושלים תשנ " א , עמי 164 - 163 והערה - 41 לקשר בין תפילה לציון בספר מגלה עמוקות לרי שלמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן