א. בעיית הרע

בעיית הרע — סוגיה עתיקת יומין היא בתולדות המחשבה האנושית והדתית . ' מטבע הדברים הקדישו אף ההוגים היהודים כימי הביניים דיונים ארוכים להיבטיה השונים של בעיה זו , וספרות המחקר העוסקת בדיוניהם בעניינה ענפה במיוחד . על רקע זה בולט בהיעדרו בשדה המחקר ניתוח שיטתי ומקיף של היחס לבעיית הרע בהגותו של אלבו . י מטרתו הראשונה של הדיון הנוכחי חיאז אם כן , להשלים את חפער הקיים במחקר באשר לסוגיה זו . כמסגרת דיוננו תיבחן לראשונה באופן שיטתי תורת הרע של אלבו על היבטיה השונים , קרי מהותו של הרע בעולם . אופן ניסוחה של בעיית הרע והפתרונות המוצעים בעניינה של בעיה זו . ניתוח דיוניו השונים של אלבו בסוגיית הרע מנקודת המבט הספרותית הסגנונית העומדת במרכזו של החיבור הכוכחי יוביל להתגבשותן של שתי טענות : . 1 אלבו מערפל את עמדתו בעניין מהותו של הרע , כאשר במהלך דיון ארוך ומסורבל הוא מצניע בעניין זה שני דגמים הפכיים , . 2 אלבו מציג בדיונו המרכזי שבי סוגים של תאודיציה , אך הרושם העולה מעיון מקיף בדבריו בנושא זה בפרקי הספר השונים הוא , שאין בעיניו פתרון עיוני מספק לבעיית הרע . בשני המקרים גם יחד נטען , כי המפתח להבנת ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן