בספח: מגבלות ההכרה האנושית

המסקנה המתגבשת משלרשת הדיונים שנערכו בפרק זה , כי אלבר נרקט תפיסה שכלתנית של השלמות האנושית , דורשת ליבון מנקודת מבט נוספת . באחד ממאמרין המפורסמים טען שלמה פינס , כי השלמות האנושית במשנת הרמב " ם אינה יכולה להיות שלמות אינטלקטואלית , שכן מדבריו נראה שההכרה האנושית אינה יכולה להשיג את הנבדל מחומר . אי לכך . טען פינס . על הרמב " ם לזהות את שלמות האדם עם חיי המעשה ולא 4 עם חיי העיון . " ' 50 נ ראה , S . Pines , ' The Limitations of Human Knowledge according 10 Al - FarabT , lbn - Bajja and Maimonides \ in 1 . Twersky led . ) , Studies in Medieval Jewish History and dMIHVflifib ( Xam bridge , MA 1979 , pp , Kl 109 ( esp . pp , 89 100 מ * מד זה של פינס עורר תגרברח רבות . ראה למשל A . Altmann , Maimonides on the Inlcllcci and the Scopeof ysicshMetap . Von dcr niittehiterlidwn zur modernen Aufkiarttng ; Shtdieti zur judisi ' ken Geistesgvschichte גם בחיבורו של אלבו ניתן להבחין בהתבטאויות ספקניות מרובות . עובדה זו מצדיקה לכאורה את העלאת קושייתו של פינס בם כלפי תפיסת השלמות האנושית שביקשנו ליי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן