ד. סיכום

בפרק זה חשפנו את מאפייני הכתיבה האזוטרית בדיוניו של אלכר בהיבטיה השונים של סוגיית השלמות האנושית - מהות השלמות כשלעצמה , היחס כין מעשה וכוונה בקיום המצוות , וסוג האהבה הראויה בין האדם והאל . בביגוד למגוון מגמות ההסתרה שהשתקף בפרק הקודם מריוניר של אלבו בתורת האלוהות עלתה בדיון זה מגמה מרכזית אחת , והיא הסתרת עמדות עיוניות בעלות נטייה שכלתנית רדיקלית מעיני ההמון רחשיפתן לעיני הקורא המעיין בלבד . בחזית דיוניו אלבו מציב עמדות מסורתיות , כגון זיהוי תכליתו של האדם עם קיום מצרות התורה ככוונה הראויה , הבלטת חשיבותו של הממד המעשי בקיום המצוות וקריאה לאהבה רגשית של האל ; ואילו ברובד הבסתר של דבריו אלבו תומך , תוך הצנעת תמיכתו באמצעים שונים שתמציתם תוצג להלן , בעמדות מנוגדות 147 ראה שוורץ , שם , עמ ' . 186 148 שוורץ מציץ , שם , עמ ' . 187 כי ' כמוכן , הפילוסופים הין מודעים לאליטיזם הכרוך בתפישה שכזו , אררב » . - היה ניסיון לפתרון באמצעות צמצום האמקטיזם ליתידיס מובחרים ; ובך מומלצת הדרך המתובה בתחילת דרכו של המתלמה ואילי ראםקטיזם — בפסגת הלמידה ורכישת הידע ליחידים שהגיעו לדרגה זר . נראים בהקשר זה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן