ג. אהבת האל

תשומת לב רבה הוקדשה לנושא אהבת האדם את האל בהגות היהודית בימי הביניים . י בבראו לדון בנושא זה בראשית המאה ה 15 ניצב אלכר בפני מסורת דיונים עשירה , אשר התגבשה לכדי שתי גישות מובחנות כלפי מהותו של מושג רחי זה . הגישה האחת רואה את שורשי אהבת האל בידיעות שרוכש עליו האדם , ונציגה הבולט הוא הרמב " ם . ^ לעומתה רואה הגישה השנייה את אהבת האל בשיאה של חוויה רגשית , ובה ארחז למשל רי חסדאי קרשקש . 101 ראה G , Vajda , L ' atiumr de Die *! dans la rheofogiejuive du Moven geA ^ Pans 1957 no ^ rb , n n run D " : m 1 n ^^ ^^^ mm * 102 עמ ' ; 140 - 118 זיהרןי . ' אבןדשר והרמב " ם על תןכה ההתבוננות הפילוסופית ןאעתבאח ; הרביץ נח ( תשמ " ט ) , עמי J , I . Udlman , The Love of ; 79 - 7 B in J . P . ftel Rosal ( ed ) . SutoWt / OhmViday , God in Maimonides ' iousgReli yhPhilosop ? th Muimamdes , ICongrvso International ( Cordoba 1985 } . Cordoba I 99 L pp . 219 - 227 'A Lamm , ' Maimonidcs on the LoveoJ God ' , Maimonidean Studies 3 { inomreM ' , n pp . ' n ; 131 - 142 קרייסל , ' אהבת ה ' ייראתי במשנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן