פרק שלישי תורת האדם

המאמר השלישי של ספר העקרים הוא מרקד הדירן העיקרי של אלבו בתורת האדם , כאשר השאלה המעסיקה אותר כמיוחד כמסגרת טיפולו בתורה זו היא שאלת תכליתו האישית של האדם . שאלה זר נידונה בהקשרים שונים לאורך מאמר ג , והדיון המרכלי בעניינה מתנהל בפרקיו הראשרנים . הפרק שלפנינר ירקדש לניתוח דירניר של אלבו כמספר סוגיות חופפות העלסקרת בנושא התכלית מכיוונים שונים , תוך הדגשת חשיפת מאפייני הכתיבה האזוטרית המצויים בהם . נפתח בזיהוי הסתירה הפנימית בדיונו המרכזי של אלכר במהותה של השלמות האנושית . ביז התפיסה הרואה כקיומן המעשי של מצרות התורה את חזרת הכול מחד גיסא לבין התפיסה הגורסת כי השלמרת הנדרשת היא אינטלקטואלית , ושייכת לפיכך לרובד השכלי של הנפש האנרשית , מאידך גיסא ; בהמשך נבחין בין שלושה דגמים שונים המופיעים בתורת המצוות של אלבו , ונעמוד על תפקירו השיטתי של כל אחד מהם ; לסיום ננתח בהרחבה את תפיסת אהבת האל של אלבר , תוך זיהויה של סתירה פנימית עקרונית בדיונו המרכזי בעניינה , וכן תוך חשיפתם של אמצעי הסתרה רבים ומגוונים אחרים שהוא נרקט בטיפולר העירני בה . במהלך דברינו יתברר כי ישנר מכנה משותף למגמת ההסתרה בשלו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן