ד. אחדות האל

הדיון בסוגיית אחדות האל בהגות היהודית של ימי הביניים התנהל כשני מסלולים מרכזיים , תאולוגי ופולמוסי : במסלול התאולוגי טופלה סוגיה זו בעיקר כמסגרת הדיונים בהוכחות למציאות האל ובתורת התארים שנידונו לעילאי במסלול הפולמוסי שימשה היא במיוחד כבסיס פילוסופי לדחיית תורת השילוש הנוצרית . ' אלכו עוסק כסוגיית אחדות האל בשני המסלולים גם יחד כאשר המשותף לדיוניו השונים בעניינה הוא ' ההתמודדות עם שאלת מהותה של אחרות זו , להלן נראה כיצד הוא מבחין בין שני מובנים שונים של המושג ' אחדות האל / וננתח את דרך שימושו בהבחנה זו במסגרת כתיבתו האזוטרית . הדיון יתנהל בשלושה שלבים : תחילה תוצג ההבחנה כץ שני מרבני המושג ' אחדות האל / כהמשך תיחשפנה הסתירות הפנימיות בתפיסת אחדות האל שמציג אלכו כשני ההקשרים שבהם עולה נושא זה לדיון בספרו , היינו כפרשנות המקרא ובתורה העיקרים ; ולבסוף יידונו פשרן של סתירות אלה ותפקידן במסגרת כתיבתו האזוטרית של אלבו , ' אחדות האל ' : שני מובנים במאמר א , פרק יד אלבו מבחין במפורש בין שני מובנים נפרדים ושונים של המושג ' אחדות האל ' - ההבחנה העולה מדבריו היא בין שתי אמונות שונות הכלולות כאמונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן