ג. ההוכחות למציאות האל

אחת ממגמותיה של ההגות הדתית המונותאיסטית בעת העתיקה ובימי הביניים , וההגות היהודית בכללה , היא הניסיון להוכיח את מציאותו של האל באמצעות טיעונים לוגיים המבוססים על הנחות יסוד מדעיות פילוסרפיות , ' אלבו , הרואה באמונה במציאות האל את אחד מעיקרי הדת האלוהית , י נדרש אף הוא לסוגיה זו , והריון המרכזי כעניינה בספר העקרים מתנהל במאמר ב , פרקים ד - ה , בפרקים אלה מציג אלבו את ארבע ההוכחות הקוסמולוגיות למציאות האל שמופיעות במורה נבוכים ב , א , ועורך דיון ביקורתי בעניינן , " אך לא ראי ביקורתו של אלבו כראי ביקורתו המפורסמת של קרשקש על הוכחות הרמב " ם . אלבו כמעט אינו מאמץ את תיקוני הנוסח שערך רבו בהציגו את ההוכחות בספרו אור השם . והוא אף מתעלם כמעט לחלוטין מתוכן הביקורות שמתח עליהז . בדיוננו להלן נבחן את ההוכחות שמציג אלבו בדיונו המרכזי בסוגיה תוך השוואת דרך הצגתן על ידו לדרך שבה הציגון לפניו הרמכ " ם וקרשקש . קריאה זהירה של הדברים 73 ראה 70 ורלפסרן , פילון ; יסודות הפילוסופיה הדתית היהורית . ב . ירושלים תש " ל , עמי ; 57 - 45 הנ " ל , ' על המופתים למציאות אלוהים בפילוסופיה היהודית , המהשבה רויהור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן