ב. רקע היסטורי־תרבותי

מן המקלדות העוסקים במציאות ההיסטורית , שבמסגרתה ובהקשרה נכתב ספר העקרים , מתבררת מרכזיותן של שתי התרחשויות המקיימות ביניהן זיקה ישירה : הלחץ הכבד להמרת הדת שהופעל על היהודים מצר הכנסייה הנוצרית ותוצאותיו מזה , והוויכוח הרעיוני הנרקב שהתנהל בין הוגים שמרנים רשכלתנים בחברה היהודית פנימה מזה . רושמי תולדות ההגות היהודית בימי הביניים נוטים , ככלל , לייחס משקל רב להקשר ההיסטורי התרכותי בעיצוב השקפותיו של אלבו ומגמותיו ככתיבת העקרים . המחקר 26 דאה למשל וייס , דור ( לעיל הערה , ( 7 עמי 219 והערה ; 8 ש ' יב אורכן , ' ההלכה בתפישתם של ר "ח קרשקש רר '' י אלבי ' , כתרך יי א " זכר ( עורך ) , הגות והלכה : ספר הכינוס השנתי למהשבת ישראל יב , ירושלים תשכ " ח , עמי יא - טו ; א ' רכיצקי , דרשת תפסח לי ' חסדאי קרשקש ומחקרים במשנחי הפילוסופית , ירושלים תשמ " ט , עמי ; 125 ש ' רחבברג , לא כשמים היא : תורת שכעל פה מסורת וחידוש , אלון שבות תשנ " ז , עמ ' . 68 - 59 27 לאבדן הספרות הספרדית עקב הפרעות והגירוש ראה " הקר , ' לרמותם הרוחנית של יהירי ספרד כסוף המאה ההמש עשרה ' , ספונות ב ( תשמ " ג ) , עמ ' . 22 28...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן