א. רקע ביו־ביבליוגרפי

הפרטים הידועים על דדיו ועל פועלו של אלבו מעטים ולוםים בערפל . ומרביתם הוצגו בעבר כמבוא לסקירות שונות על הגותו . אפילו ההנחה הרווחת , שאלבר וזי בין השבים , 1444 - 1380 מבוססת על ארמזץ ולא על עובדות . את הידוע לבר ברמת סבירות גבוהה על אודותיו אנו למדים משני מקוררת עיקריים : מן הדברים שכתב בספרו ומתעוררת היסטוריות שונות . חייו ופועלו של אלכו אלבו ממעט להעיר בספר העקרים הערות בעלות אופי ביוגרפי ברור . משום כך כל שניתן ללמוד מדבריו הרא שר חסדאי קרשקש היה רבו \ ושבעת כתיבת הספר ישכ בעיר סוריה שבממלכת קסטיליה . לפנינו , אם כן , הוגה שפעל בספרד הנוצרית במחצית הראשונה ראה צי גרץ > גרעטץ ) , דברי ימי ישראל , ר , מהדורת שפ " ה ורשה תרס " ו , עמי 169 והערה / . Husik , A ; 1 , HistoryofMediaevaUewishPhi fosophy New York 19 ) 6 , p , 406 דעות נוספות באשר לשנת לירתר ולשנת פטירתו של אלבו הוזכרו במבוא ההיסטורי של לודווינ שלזינגר לתרגום ספר העקרים לגרמנית ; ראה hJosep Albo , Buck Ikkanm : Grund - und Glatthensiehrew der Mosaischen iongReli , trans . W , Schlessinger & L . Sthlesinger , Frankfurt a , M 8...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן