פתח דבר

ספר העקרים לדי יוסף אלבר הוא מן החיבורים המפורסמים ביותר בקורפוס ההגות היהודית של ימי הביניים . מסקירה ביבליוגרפית מקיפה עולה כי אף שחיבור זה מהכר פעמים רבות בספרות המחקר העוסקת בהגדת היהודית בתקופה זו , מעטים הם המחקרים שיוחדו לו ישירות . יתר על כן , בם מחקרים ספורים אלה התמקדו בדרך כלל בחשיפת מקורותיה הפילוסופיים של משנת אלבר ובהשפעת הרקע ההיסטורי שבמסגרתו פעל על מגמותיה המרכזיות , וזנחו במידה רבה אה מלאכת העיון היסודי בגופי תורותיו , אפשר שאחד הגורמים להעדפתם של כיווני מחקר אלה היה עמדתו של יוליוס גוטמן , מחשובי חוקרי ההגות היהודית של ימי הביניים כמאה העשרים : הוא ראה כאלבו הוגה בינוני ברמתו וגרס כי כתיבתו נושאת אופי לקטבי , סיכומי ונטול חידושים מהותיים . הספר שלפביבו מציע ביתוח של משבתו הפילוסרפית הרתית של אלבו , שבמסגרתו נבחנים לראשונה הדיונים הנערכים בסוגיות רבות ומרכזיות בספר העקרים בחינה שיטתית ומקיפה , הניתוחים השונים המוצעים במסגרת זו מושתתים על קריאה זהירה ומוקפדת של טקסט זה , ובאופן מיוחד מודגש כאן הממד הסגנוני הסםררתי של ספר העקרים . התזה המרכזית שעולה ומתגבשת במחקר הנוכח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן