ביבליוגרפיה

אבן י / הדמות כסיפורת , ספרית פועלים : תל אביכ תש " ס . אכן י / מילון מונחי הסיפורת . אקדמון : ירושלים תשנ " כ . אכישי מ / " אהרן מגד : הריה ספרותית מרל גלגולי מציאות " . מאזנים עא ( . ( 1996 ) ( 2 עמ . 18 - 15 אברמסקי ש ' , " במרור וארץ נמרוד ' / בית מקרא ג ( פב ) ( כיסן - סירן תש " ם ) . עמי , 255 - 237 עמי 40 - 321 נ . אדלר א / אתה וחייך , תרגם בבלי אי , המכון ע " ש אלפרד אדלר : תל אביב תשמ " ד . אוואנס פריציארד א " א , תורות של דת פרימיטיבית , תרגמה ברש ררכיבשטיין עי . הקדמה ואחרית דכר אייונשטרט ש " נ , מרסר ביאליק : ירושלים תשנ " ח . אוארבך אי , מימזיס — התגלמות המציאות בספרות המערב , תרגם קרוא בי , מבוא סרן ד / מוסר ביאליק : ירושלים תשי " ת . ארספנסקי ב / הפואטיקה של הקומפוזיציה , תרגם טורי ג / ספרית פועלים ' תל אכינ תשמ " ז , אורכך א " א , חז " ל — פרקי אמונות ודעות . מאגנס : ירושלים תשכ " ט . אזואלס יי , " מילוי פערים בסיפור המקראי מזווית ראייתה של הפרשנות המסורתית " . בית מקרא ב ( קבג ) > טבת - אדר תשנ " ח ) , עמ . 183 - 179 אזואלס י / " משמעות השם יאור כשדים ' בבראשית יא 31 -...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן