[*60] שבט מוסר

אמרו שקודם שנברא אברהם היה נמרוד כופר באמונת האל יתברך והיה מתגאה כעצמו ואומר שהוא אלוה ואנשי זמנו הקדמונים היו עובדים ומשתחוים לו . והיה זה המלך תוכן וחכם וראה כחכמת הכוכבים שיולד אדם אחד בימיו ויעמוד כגגדו להכחישו מאמונתו ולנצחו ויחרד חרדה גדולה , רמפחדו מה עשה שלח אחרי השרים והפחות שלו והגיד להם הדבר ואמר להם מה תיעצוני לעשות בזה הילד שעתיד לבא . אמרו לו העצה שאנו מסכימים על זה הוא שתבנה בית גדול ותשים שומר בפתחו והכריז בכל מלכותך שכל הנשים שהן מעוברות שיבואו לשם ואחרי בואם יביאו ג " כ החיות ויהיו אצלם לשמור ער זמן לידתם וכבא האשה ללדת יראו אם כן הוא ישחטהר על בטנה ואם בת היא וחיה ותתן מתנות לאמה ותלבישנה בגדי מלכות ותקרא לפניה ככה יעשה לאשה אשר תלד בת . ויהי בשמעו עצתם שמח שמחה גדולה עד מאד והכריז בכל מדינות מלכותו שיבואו כל האומנים לבנות בית גדול גבהו ששים אמה ורחבו שמונים אמה ואחר כלותו לבנות הכית הכריז שיבואו כל הנשים המעוברות לבית ההוא לחיות שם עד שתלדנה שם . והפקיד פקידים להביאם לשם גם הפקיד על הבית שומרים לשמור את הפתח לבלתי יצאו , גם הפקיד עליהם נשים מילדות להולידן וגזר עליה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן