[*35] כ"י לונדון ביהמ"ד לרבנים 28

לא יהיה לך אלהים אחירים על פני לא תעשה לך פסל רכל תמונה ראו נתתי לכם תורתי הנחיל אה פרייה אל תכעיסרני באלילים ואל תשתחוה למתים כי אס לממית ומחייה רדרך הגרים אל תלמדו שמעשיהם הכל מעץ שערשין מעץ הפסל כררתין אותו מן היער וחרש ערשיהר בברזל וכסף וזהב מצפהו במסמר יחזקהו וממקומו אל ימיש אל כתף יסכלהר ולא יסוגר אחור יבושו בושת הבוטחים שאם יצעקר אליו לא יוכל להרשיע אליר רמצרתם להושיע וכל זמן שמצלחין מכבדין אלהות שלהם וכשפורענרת בא עליהם הם מקללין אותן רמחרפץ ארתן כמו שנאמר והיה כי יכאיב והתעצב בלבו [ ] פנה למעלה אבל ישראל אינו כן על הטובה יעל הרעה נותנין לר שכח רהרדאה להקב " ה רהרא מציל ארתס מכל צרה רכל הבוטח בו כאברהם שהציל ארחו מאור כשדים בהשליכו נמרוד הרשע נ ] [ ] ירם שנולד בו אברהם אבינר יצא מזל מן השמים רבלע ארבע ברכבים מארבע ררחרת השמים אמרר איצטגביני נמררד לנמררד היום נולד נער שעתיד לירש את העולם הזה רהערלם הבא ראם רצונך תן לאביר ממרן גדרל ותהרגהר באותה שעה היה שם תרח אבי אברהם ראמרר להם אמשול לך משל למה הדבר דרמה לפרד שאומרי לו מתן לך כור שעורים ונחתך ראשך והפרד א ענה להם שוטים אתם אם ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן