[*30] מדרש הגדול

רימת הרן על פני תרח אביר , אמרר חכמים כירן שמלך נמרוד עשה עצמו אלוה והטיל על האומות פחד ויראה לבוא להשתהות לו רלעכדר רקכע לו מקום השתחרייה רעשה מקרם אחד משרנה רמרפלא מכרלם ויחד איתר לעצמו רקכע שם מרשבר . מה עשה , הביא מגדל שלאבן עגול רהשקיע ידרתיו . pto יעשה כנגדי כסא גדול שלאדז רקכע ידרתיי בשלאבן . רעשה שלישי שלברזל בתרכה מדור וקבע עליר רהשקיע ידרתיר בשלארז . רהרביעי שלנחשת רקבע ידרהיר בשלברזל . והחמישי שלכסף רתקער כשלנחרשת . רהששי שלזהב ותקע ידותיו בשלכסף , והשביעי מרגלית עגולה ראכן יקרה , עד שנתעלה למעלה רעלה רישב עליר רהיר כל הארמרת באין רמשתחרן לר רכורעין לפביר , עד שזרח אררר שלאברהם אבינו . וכיון שנרלד ריצא לערלם אמרר לר קרסמיר וחרטומיו נולד היום נער אחד שהוא עתיד לירש את העולם ועתיד לאכד את המלכיות ולהוציאך ממלכותך . אם רצרנך שלח אצל אביו רפדהו ממנו בכית מלא כסף רזהב רעקריהו מן העולם . והיה תרח יושב ביניהן אמר להן דבריכם דרמין לפרד שארמרין לר טרל כור שעורים רנחתוך את ראשך מה יעשה בארתן שעורים לאחר שיחתכו ראשו , כך זה כשייהרג כנר מה יעשה כנכסים למי מורישך אמרר לר מתרך דבריך ניכר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן