[*27] ביאור על התורה

אני ה ' אשר הוצאתיך מאור כשדים רגו / פירש הרמב " ן ז " ל מעת אשר הוצאתיך מאור כשדים ועשיתי לך בס היה הרצון לפני לתת לך psn הזאת . והנה עתה לא גזר שיתבנה לו , אבל אמר שהוציאו מאור כשדים על דעת שיתננה לו . ולכן חשש אברהם פן יהיה בירושת הארץ תנאי המעשים אע " פ שאמר פעמים : לזרעך אתן את הארץ הזאת , כי עתה לא יגזור המתנה כאשר בזר לו הזרע , ולכן אמר : במה אדע כי אירשנה , ראינו שואל האות , וגם הקב " ה לא עשה עמו כשאר האותות להראות לו אות או מופת בדבר נפלא , אכל בקש אברהם שידע ידיעה אמתית שיירשנה ולא יגרום חטאו או חטא דרעו למובעה מהם , או שמא יעשו הכנענים תשובה , והש " י כרת עמו הכרית הזה שיירשנה על כל פנים , ובמדרש : אני ה ' אשר הוצאתיך מאור כשדים , כשעה שנולד אברהם אבינו ע " ה עמד כוכב אחד ממזרח ובלע ארבעה כוכבים לארבע רוחות השמים . אמרו חכמיו לנמררד : בן נולד לתרח בשעה זו שעתיד לצאת ממנו אומה שתירש העולם הזה והעולם הבא . אם רצונך ינתן לאביר מלא ביתו כסף וזהב ונהרגהו . מיד שגר נמרוד אצל אכיו , אמר לו : בן נולד לך אמש , עכשיו תנהו לי ונהרגהו ואתן לך מלא ביתך כסף וזהב . אמר לו תרח : אמשול לך מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן