[*23] כ"י אוקספורד בודליאנה Or. 135

מעשה היאך נולד אברהם אבינר בשעה שעלה אברהם קם כוכב אחד ובלע די ברכבים מדי רוחות שבעולם כשראו איצטגניביו של נמרוד כך הלכו לפניו ואמרו לר נולד היום בן אחד נלך ונהרגנו ונתן לאביר רלאמר כל מה שירצה אמר להם נמרוד מה דר הבן שאתם רוצים להמיתו אמרו לו אותר יום שנולד קם כרכב ובלע די כוכבים מדי רוחות השמים ועתיד לירש העולם הזה והעולם הבא אמר להם תרח שוטים אמשול לכם משל למה הרבר רומה לפרד שאמת לר ניתן לך ברר שעורים רנחתרך ראשך אמר להם הפרד שוטים שבעולם אם תחתכר את ראשי מי יאכל השעורים שתתנו לי וכך אם תהרגו את הבן הנכסים שתתנו לאביר ולאמר מי ירשם אמרו לו לדבריך רראים אנו שבן נןלד לך אמר להם בן נולד לי והוא מת אמרר לו על בן חי אבו ולא על כן מת אחר כך כששמע את הדכרים בא תרח והחביא את אברהם כבו במערה ל' שנים לאחר כן הוציאו משם וכשראה אברהם את השמש שזורה כמזרח אמר בלבו זה השמש אדון לכל העולם ולא אתפלל אלא לאותו שמש שבראני וברא כל העולם כולו מיד התפלל אליו כל היום וכששקע השמש כמערכ ופסק אור השמש וזרחה הלבנה אמר בלבו ודאי זה אדון לכל העולם שלאחר שפסק זה זרחה זאת ולא אתפלל אלא לה כי הרא אדרן לכל הערלם כי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן