[*14] משנה תורה

רעל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמרדר של עולם — והוא אברהם אבינו . כירן שנגמל איתן זה התחיל לשוטט כדעתו — והוא קטן — והתחיל לחשב כירם וכלילה רהיה תמה : היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ? רמי יסככ אותו ? — לפי שאי אפשר שיסבב את עצמר י ולא היה לי מלמד ולא מודיע דבר , אלא משקע באור כשדים בין עוברי עברדה זרה הטפשים : ואביך ראמר רכל העם עובדי עכודה זרה והוא עובד עמהם . ולבו משוטט ומבין — עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה , רידע שיש שם אלוה אחד רהרא מנהיג הגלגל . והוא כרא הכל , ואין ככל המצא אלוה חוץ ממבו . וידע שכל העולם טועים , ודבר שגרם להם לטעות זו , שעובדים את הכוכבים ואת הצרררת עד שאבד האמת מדעתם . רבן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראה כיון שהכיר רידע התחיל להשיב תשרבות על בני אור כשדי ם ולעררך דץ עמהם ולומר : שאץ זר דרך האמת שאתם הרלכים בה : ושבר הצלמים והתחיל להרדיע לעם שאין רארי לעבד אלא לאלרה הערלם — רלו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך , כדי שיכיררהר כל הברראים הבאים . ררארי לאבד רלשבר כל הצרררת כדי שלא יטער בהן בל העם , כמר אלו שהם מדמים שאין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן