[*6] סדר אליהו רבה

מפני מה זכה אברהם לחיים שלא כצער ושלא ביצר הרע בעילם הזה מה שעתיד ליתן לצדיקים לעולם הבא מפני שמסר עצמר על כבוד שמים למיתה כאור כשדים וכל המרסר את עצמר על בברד שמים למיתה נותבין לר חיים לערלם הזה רחיים רכים ואררכים לערלם הבא שאין להן סוף מנין תדע לך שכן בית אביר של אברהם עובדי עברדה זרה היי ערשין עברדרת זררת וירצאין ומוכרץ כשוק יום אחד הגיע לאברהם למכור בא אחד ואמר לו בכמה פסל זה אמר לו בשלושה מנה אמר לר בן כמה שנים אתה אמר לר כן שלושים שנה אמר לר אתה בן שלושים שנה רתעברד לזה שעשיתי אותו היום נסתלק רהלך לר שרב בא אחר אמר לר בכמה פסל זה אמר לר כחמשים מנה אמר לר בן כמה שבים אתה אמר לר בן חמשים שנה אמר לר אתה בן חמשים שנה רתעברד לזה שעשעו היום בסתלק רהלך לר נשמער דבריר לנמרד שלח והביאו רהעמידרהר לפניר אמר בן תרח עשה לי אלוה יפה שיהא לי נכבס ואמר לבית אכיר עשר לו פסל יפה תקנוהו פסקוהו רהרבו לר סמבין רהלך והוציאו לויצדקתר של אברהם אבינר אותר היום מעונן היה וירד מטר בר בירם לפיכך לירד לתוך כבשן האש נמרד יושב רכל דרר הפלגה ירשבין נכבס רהעמידר באמצע ירד ודבר את דבריו אמר לו אם לאו למי אעברד אמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן