[*4] פרקי רבי אליעזר

עשרה ניסיונרת נתנסה אברהם אבינר ועמד ככלן . וצפרי היה לפניי שעתידין כביר לנסות להקדרש ברוך הרא עשרה ניסירנרת רהקדים רפואה למכתם רבסהר בעשרה ניסירברת . ניסירן הראשון כשברלד אברהם אביבר כקשר בל גדולי המלכרת להרגר רנחכא מתחת לארץ שלש עשרה שנה שלא ראה לא שמש רלא ירח . לאחר שלש עשרה שבה יצא מתחת לארץ מדבר בלשרן הקדש מאס אשרים ושקץ את הפסילים רכטח בצל ירצרר ואמר הי צבאות אשרי אדם בטח בך , ניסירן השני נתנוהר בבית האסירים עשר ש 1 ים שלש ככרתה ישבע בקרדר . ויש אומרים שלרש בקרדר ושבע בכרתה . לאחר עשר שנים שלחו רהביאר אותו רנתנרהו בתוך כבשן האש , ומלך הכבוד פשט r ימינו והצילו מתוך כבשן האש שנאמר ריאמר אליו אני הי אשר הרצאתיך מארר כשדים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן