[*1] בראשית רבה

" וימת הרן על פני תרח אביו " רי חיא בר ברה דרב ארא דיפו תרח ערשה צלמים היה פעם אחת יצא למקרם הושיב את אברם למכור במקומו היה בא בן אדם מבקש לקנרת רהיה ארמר לו כן כמה שבים אתה רהיה אומר לו כן חמישים אר שישים רהיה ארמר לו ארי לר לארם ההוא שהוא כן שישים ומבקש להשתחוות לבן ירם רהיה מתבייש רהרלך לו פעם אחת באה אישה אחת נושאת פנכת סרלת אחת אמרה לו הא לך הקרב לפניהם קם לקח מקל ושבר את כל הפסילים רשם המקל ביד הגדול מביניהם כיורן שבא אביו אמר לר מי עשה להם כזאת אמר לר מה ככפרר ממך באה אישה אחת נושאת פנכת סלת אחת ראמרה לי הא לך הקרב לפניהם הקרבתי לפניהם היה זה ארמר אני אוכל ראשרן רזה ארמר אני ארכל ראשון קם וה הגררל מביניהם לקח מקל רשברם אמר לר מה אתה משטה כי ויודעים הם אמר לר ולא ישמעו אזניך מה שפיך ארמר לקחר ומסרו לנמרד אמר לר נשתחרוה לאש אמר לו אברהם ונשתחווה למים שמכבים אש אמר לר נמרד נשתחררה למים אמר לר אם כן נשתחררה לענן שטרען מים אמר לר נשתחררה לעבן אמר לו אם כן נשתחררה לררח שמפזר ענן אמר לר בשתחורה לררח אמר לר נשתחררה לאדם שסרבל רוח אמר לר מילים אתה מספר אני אינני משתחררה אלא לאש הרי אבי מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן