נספח 2 סיווג גרסאות לקבוצות בולטות

טבלה 5 שלעיל מייצגת קבוצה גדולה מארד של גרסאות כמעט זהרה , שהן ייחרדירת באופן פיתוח העלילה : כרלן פותחות בתיאור של חיזיון שמיימי על הולדת אברהם לו עדים אצטגניני נמרוד , וממשיכות במשל הפרד רהשעררים בפי תרח אל במרוד , בהחבאת היילוד אברהם במערה ובגילויו את ה / בשרפת פסילי תרח , בהלשנה לנמררד ובהצלה מתרך האש , מגרסאות אלה הושמטה דמותו של הרן ואפיזורת מותו ( מרטיפמה U ) ונוספה מוטיפמת החיזיון השמיימי ( מוטיפמה . ( C משל הפרד רהשעררים י ושרפת הפסילים ( כניגוד לשבירתם ) גם הן ררייאצירת ייתרדירת לקבוצת גרסאות זו , אשר רוכן משולבות במדרש עשרת הדברות . j המשל מופיע כגיסות פתגמי בתוספתא , סוטה , פ " ו ה " ז . יראו גם r ילקוט שמעוני רמז תשל " ו . הערות השוואתיות ראו אצל : ע ' יסיף , סיסורי בךסירא בימי הביניים , מאגנס : ירושלים תשמ " ה , עמ ' ; 228 - 227 ירחמאל כן שלמה , ספר הזכרונות הוא דברי הימים לירהמאל , ע' יסיף ( מהדיר ) , אוניברסיטה תל אביב : תל אביב תשס " א , עמ ' . 475 טבלה 6 מציגה קבוצה ברספת של גרסאות , שהמשותף להן הוא פתיחה ללא הקדמות בעימות המילולי שבק נמרוד לאברהם , כמין נוסח שהרישא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן