נספח 1 הרכב המוטיפמות במבחר גרסאות

הטבלה שלהלן תציג את פרישת המרטיפמות במבחר גרסאות , ' ותאפשר בחינה חזותית של היקרויות המוטיפמות בפרמטרים של תדירות ומידת יציבות על רקע מגמרת של שינוי והתפתחות . הטבלה מתארת אך ירק את הפן הנרטיבי של הגרסה , ללא התייחסות להקשרי השיבוץ או לטיבן של דרשות הקישור , וכך מתאפשר מיקוד באופני המימוש של חומרי העלילה . סימן + מציין נוכחות של המרטיפמה בגרסה . סימן ו מציין שהמוטיפמה איבה נוכחת בטקסט באופן מפורש , אלא משתמעת ממנו על ידי השלמת פערים . ואין להבין את הטקסט ללא הנחת קיומה מראש . ו לא הוצגו בטבלה גרסאות דרמות במיוחד ( ראו בנספח 2 שלהלן מיפוי הגרסאות הללו ) , וכ ; גרסאות רפוס שהן העתקה של כתבי יד , 2 למשל : כגרסה [* 5 ] נ » מר שאברהם נזרק לאש , ולא נכתב מפורשות שהוא ניצל ממנה , אף כי הדבר ברור ומשתמע מהקשר השיבוץ טל הגרסה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן