3. השמש והירח (מוטיפמה E)

נוכחות האל מורגשת אמנם בסיפור ככר מתחילתו , באמצעות חיזיון הכרככ וזימון המערה הפלאית , ואולם אברהם עצמו מגלה את דבר קיומו של הי רק לאחר מכן , באמצעות צפ " ה בירח ובשמש במהלך יממה . תחילה סבור אברהם שהשמש והירח הם האלוהות . ואולם לאחר שקיעת השמש ותנועת הירח הוא מבץ שיש כוח גדול J הרכה יותר . כלתי נראה , אשר ברא אותם ואת שאר העולם ( מוטיפמה (\ E מאחר שכמוטיפמה M מתגלמים יחד הן השמש והן הירח , המשמעויות הסמליות שלהם מתעצמות ומוכפלות . סמלי השמש והירח מבטאים , כל אחד בדרכו . משמעות של מחזוריות . וזר מתקשרת אל מעבל חיי אדם * , לכן הם נושאים משמעות של פריון , ובמיוחד הירח . המייצג את מעגל הפריון n \ nc כהשלמה לכך הם נושאים משמעות של מוות ולידה מחדש , ™ המיוצגים במיוחד על ידי מחזור השמש היומי , שבר בכל ערב 34 ראו להלן בנספח . 2 35 גילוי המונרתאיזם באמצעות צפייה במחזור השמש והלבנה מצוין כמוטיף הבץ לאומי : Z 42 . 2 " Abraham learns to pworshi god " , in S . Thompson , Motif Index of Folk Literature * Jndiana University Press : Bloomington 1966 36 ראו סקירה של פולחני שמש מצריים המתקשרים ללידה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן