ב. הקבועה כמאגר תרבותי של אפשרויות מימוש

מן הגרסאות שהוצגו לעיל מסתמנת הקבועה של התימה " אברהם בכבשן האש " . תו כבויה מעשרים ושלוש מוטיפמות . שכל אתת מייצגת שלב כהתפתחות הנרטיבה . וצירופן יתד מבטא את סך כל המהלכים הקיימים לפיתוחה . הרשימה נבנתה על סמך עיון בכל הגרסאות הנחקרות , ואולם כל גרסה לעצמה מכילה על פי רוב רק מקצת המוטיפמות , ולאו דווקא בסדר ובהיקף קבועים . ? y / 0 רן . הסיפור העברי כימי הביניים . כתר : ירושלים תשל " ד , עמי \ - . 32 כן ראו גם עי יסיף , " התגכשרת הסיפורת העברית בארצות המזרח ומעברה מימי הביניים לעת החדשה " , פעמיים 26 ( תשמ " י ) , עמ ' ; 70 - 53 הנ " ל סיפור העם העברי , מוסד בי ^ ליק ואוניברסיטת בךגורירן : ' ירושלים תשנ " ר , עמ ' 277 - 271 רהע ' 2 בעמי ; 631 - 630 הנ " ל , כמרגלית במשבצת — קובץ הסיפורים העברי בימי הביניים , הקיבוץ המאוחר : תל אביב תשס " ד , עמ ' . 30 - 9 כטבלה שלהלן רשימת המרטיפמרת , W - A רכל אדות מסומנת באחת מהאותיות הגדולות של האלפבית הלועזי , ומכאן ואילך זה יהיה סימנה לכל אורך החיבור . דמויות הגיבורים — אכרהם . '' הרן , תרח — קבועות לאורך כל הסדרה , ולכן נזכרות בשמותיהן בניסוח המו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן