מקורות בעברית

המאמרים המסומנים בכוכבית (*) נדפסו בספר זה . אובידיוס , פובליוס נזו מטמורפוזות ( תרגום , מבוא והערות : שלמה דיקמן ) , כרך א , ירושלים : מוסד ביאליק , . 1996 אורבך אפרים , א ' ׳שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו – מקורות ופרוש׳ , לעגנון ש״י – דברים על הסופר וספריו , ירושלים : הועד הציבורי ליובל השבעים של ש״י עגנון , תשי״ט , עמ׳ . 25 - 9 אטינגר , שמואל ׳ועד ארבע ארצות׳ ; ׳פנקס ועד ארבע ארצות׳ ; ׳ראשיתו של ועד וברטל , ישראל ארבע ארצות׳ , בתוך : ישראל היילפרין ( מהדיר ) , פנקס ועד ארבע ארצות – לקוטי תקנות , כתבים ורשומות , כרך א , שמ״א -תקנ״ב ( מהדורה שנייה מורחבת בידי ישראל ברטל ) , ירושלים : מוסד ביאליק , תש״ן , עמ׳ טו - מב . איידלברג , שלמה ר׳ יוזפא שמש דקהילת וורמיישא – עולם יהודיה במאה הי״ז , ירושלים : מאגנס , האוניברסיטה העברית , תשנ״א . — , ׳קדמות היישוב היהודי בגרמניה׳ , ידיעון האיגוד המדעי למדעי היהדות , 18 - 17 ( תשמ״א ) , עמ׳ . 25 - 19 אייזנשטדט , שמואל הציוויליזציה היהודית – הניסיון ההיסטורי היהודי בפרספקטיבה נח השוואתית וגילוייו בחברה הישראלית , באר שבע : המרכז למורשת בן גוריון , . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן