א. אוטוביוגרפיה של קהילת הלומדים

בשער ׳באהל ביתי׳ שבקובץ אלו ואלו קובצו שישה עשר סיפורים שקצתם נכתבו בגרמניה וקצתם בארץ ישראל משנת תרפ״ו ואילך . הכותרת העומדת בשער חטיבה זו , וכן גם שמות כמה מסיפוריו כמו ׳ש״ס של בית זקני׳ , ׳מקטרתו של זקני עליו השלום׳ , ׳ציפורי׳ , ׳סיפור נאה של סידור תפילתי׳ ו׳עם לבי׳ – לשונם גוף ראשון . הסיפורים סמוכים זה לזה וברור למדי כי עגנון ייחד פרק אוטוביוגרפי בספרו אלו ואלו כהשלמה לפרויקט רחב יותר שהוקדש לתיאור ראשית יהדות פולין . על ראשית זו כתב בימי ישיבתו בגרמניה כשחיבר את אגדות הייסוד של קהילות פולין , שכונסו לשער ׳פולין / סיפורי אגדות׳ , סיפורי ראשונים של אבות האומה שכלל בשער ׳דורות עולמים׳ ובצרור החיים , רומן שהושמד בשרפה הגדולה בבאד הומבורג . סיפורי ראשית אלה שב׳אגדות פולין׳ הם היסטוריוסופיה שאין לה היסטוריה , כרוניקה לגנדרית כמתכונת הכרוניקות הקדומות בספרות העברית . 1 ש״י עגנון , כל סיפוריו , כרך ב , אלו ואלו , שם , עמ׳ רכח - רלו . נדפס לראשונה בתוך אברהם צפרוני , אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ ודוד שמעונוביץ ( עורכים ) , ספר השנה של ארץ ישראל , ב - ג , תל אביב , תרפ״ו , עמ׳ . 215 - 209 ומש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן