מתוך הסכמת ר׳ משה הלוי הורוביץ לחיבורו של הרב משה אברהם אבוש צילותא דאברהם: ׳שהיה אב״ד דק״ק זאבנא ונהירנא שהיו אומרים עליו שזה הספר עמוק כמו מהר״ם שי״ף ועיינתי בכמה קונטרסים וחזיתי שהוא עמוק מאוד...׳