משה אברהם אבוש מרגליות, צילותא דאברהם: ונקרא חדושי מהרמ״א, סדילקאב: דפוס פנחס אליעזר, תקפ״א (1821)