טבלה מס' 5 הצמחים והגידולים החדשים: מוצא ושימושים רפואיים