מעבר מתרופות טבעיות לתרופות סינתטיות

ההתפתחות שחלה בתחום הטכנולוגיה והתעשייה הרפואית הכימית בעולם המערבי החל מהמאה ה › , 1 ובמיוחד במהלכה של המאה ה , 19 הביאה לשינוי משמעותי ומרחיק לכת באופי התרופות וביעילותן הטיפולית . לימוד המבנה הכימי ובידודם של חומרי טבע פעילים בצמחים או בעלי חיים באמצעות מיצוי והפרדה סייעו בפיתוח תרופות חדשות . 108 בן איש חי , שנה ראשונה , פרשת פנחס , הלכה ט , עמ ' ריד . 109 טולידאנו , קיצור , עמ ' רל סעיף כא . 110 יביע אומר , ח " ו , חלק או " ח , סימן מח , אות ו , עמ ' קנג 111 שו " ת משפטי עוזיאל , ח " ב – יורה דעה , סימן כ . את מקומן של תרופות מסורתיות , חלקן סגוליות , תפסו אפוא תרופות סינתטיות שיוצרו במעבדות משוכללות והיה להן בסיס אמפירי . תהליך זניחתן של התרופות המסורתיות היה הדרגתי , והוא בא לידי ביטוי באופן משמעותי בקרב האוכלוסייה באירופה כבר בעשורים הראשונים של המאה ה , 20 אם כי במקומות מסוימים עדיין דבקו בשיטות הריפוי המסורתיות . מצד אחד פתרו התרופות הכימיות סינתטיות בעיות כשרות קשות של תרופות אסורות מבחינת החוק היהודי , אך מצד אחר הן הציבו אתגרים חדשים בפני פוסקי ההלכה בכל הנוגע לתרופות ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן