התבטאויותיו של הרמב"ם נגד סגולות ומאגיה

במקומות שונים בחיבוריו מתח הרמב " ם ביקורת על השימוש באמצעים מאגיים . בפירושו למשנה ביומא ח , ד יצא הרמב " ם בחריפות נגד טיפול באדם שננשך ביום והאל . ראה שוורץ , אסטרולוגיה ומגיה , עמ ' . › 2 – 68 39 יעקובוביץ , עמ ' . 5 –› 53 › 0 רביצקי , עיונים מיימוניים , עמ ' . 181 על מלחמתו של הרמב " ם ב " דת ההמון " ובאמונות עממיות חסרות בסיס הלכתי ראה שמש , והנני . גישה אנטי עממית בתחומי הרפואה מביע גם פרשן התלמוד רבי מנחם המאירי ( פרובנס , מאה 13 ) בחיבורו בית הבחירה למסכת יומא ( פב ע " א ) : " כל שאין בו רפואה אף על פי שנהגו ההמון בכך אין עושין אותו בשבת ומכאן אמרו למטה פ " ד א' שאין מקיזין לסרוכני והוא חולי הגרון והיו יודעים שאין הקזה מועלת בו אלא שנהגו העם להקיז עליה ומ " מ כל שהרופא מסכים שהיא מועלת יעשו " . › 1 דיון ביחס הפוסקים לרפואה סגולית ראה בהרחבה : שטינברג , ו , עמ ' . 218 – 199 › 2 ראה למשל הלכות עבודת כוכבים יט , טז ; וראה גם בפירוש המשנה עבודה זרה ד , ז דברים שכתב נגד עשיית טליסמאות לשם הורדת שפע רוחני ממערכת הכוכבים . והשווה לדבריו הקשים נגד העברת תינוק בעשן כדי להבטיח את שלומו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן