האם אפשר להצביע על רפואה יהודית ייחודית לתקופת המחקר?

אחת השאלות המרכזיות העולות מהדיון בעניין הפרמקולוגיה שבספרות היהודית היא האם אפשר להצביע על רפואה יהודית סגולית , השונה באופן תכליתי מהרפואה שרווחה בתרבויות הסובבות , הנוצרית והמוסלמית ? ואם הייתה כזו – מהם המאפיינים הייחודיים לרפואה זו . התשובה לשאלה כבדת משקל זו אינה חד משמעית . כבר בראשית הדיון יש להדגיש כי פעילותם של רופאים יהודים אינה מהווה מדד לרפואה יהודית , שכן הפרמטר הקובע הוא התוכני ( מתודות ריפוי ) ולא האנושי . הספרות הרפואית היהודית פלורליסטית מבחינת מתודות הטיפול וסממני המרפא , ולכן דומה שיש בתחילה לסווג את תחומי הטיפול ולבחון את מידת ייחודם כמאפיינים של רפואה יהודית . באופן כללי , הרפואה היהודית לא הייתה שונה מהרפואה שרווחה בתרבויות ובדתות אחרות מבחינת הרכבה משיטות מדעיות מקובלות , אמונות דתיות , מאגיות ואירציונליות . רופאים יהודים קונבנציונליים שפעלו בהתאם לעקרונות המדע ההיפוקראטי גאלני , לא נבדלו מרופאים שאינם יהודים שריפאו על פי אמות מידה אלו . כך , למשל , ברחבי האימפריה העות ' מאנית פעלו רופאים יהודים שקיבלו רישיון לרפא מטעם השלטון והעניקו שירות לכלל הציבור , יהודים ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן