מיני קרקעות ועפר

סוגים : טין חתום ( טין מכתום ) , טיט קמוליא ; קל ארמני ( , ( Armenian earth קל דאע 'תאן ( Russian clay ) בתקופת חז " ל ובתקופת ימי הביניים שימשו מיני אדמה למאכל , לרחיצה ולכביסה . סוגים שונים של קרקעות נוצלו למטרות רפואיות במספר אופנים : טיפול פנימי – אכילה או שתייה ( בתערובת מים או יין ) וטיפול חיצוני – מריחה על הגוף או שקיעה בבוץ רפואי . שימושים רפואיים בעפר נזכרו בחיבוריהם של רופאי יוון ורומא במאות הראשונות › 20 שו " ת אבני נזר , חלק יו " ד , סימן רנח . › 21 קיצור שולחן ערוך , סימן קסא , סעיף יא . › 22 ראה למשל בשו " ת המהרש " ם , שם , המזכיר את דעת ספר מי נדה , שהבחין בין סתימה שהיציקה אינה חורגת מגבולות השן שאינה חציצה לבין מצב שבו הסתימה בולטת מגבולות השן ונחשבת חוצצת . להרחבת הדיון בסוגיית הטבילה עם סתימה בשן ראה שטינברג , ב , עמ ' . 525 – 522 › 23 ראה פטאי , אכילת אדמה , עמ ' ; 3 › 7 – 330 לב , השימוש , עמ ' ז – יט ; שמש , סבונים , עמ ' . 91 – 51 לספה " נ , כגון דיוסקורידס וגלינוס , והם היו מקובלים באירופה עד המאה ה . 17 השימוש באדמה למטרות ריפוי הצטמצם באופן ניכר בתקופה המודר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן