מראות

אנגלית : ; Mirrors ערבית : מראיי ' ת אל הינד בעת העתיקה ובימי הביניים הותקנו מראות ממתכות מלוטשות , כך שאפשר היה לראות בהן את תווי הפנים . המראות ( speculum ) של העולם היווני והרומי הותקנו בדרך כלל 308 ראה פירוש הר " ן לבבלי שבת קנא ע " ב , סה ע " א ( בדפי הרי " ף ) . 309 עד למאה הנוכחית נהגו יהודי תימן להניח בתכריכי המתים צמחי בושם שונים , כגון פיגם וריחן , וגם להקטיר קטורת בשעת הלוויה , כדי למנוע את סרחונו של המת ( קאפח , הליכות , עמ ' . ( 176 לפי נוהג אחר הקטירו בשמים בשעת הלבשת המת בתכריכים . ראה ברגמן , הפולקלור היהודי , עמ ' . › 0 310 משנה תורה , הלכות אבל ד , ה . אולם במשנה במסכת שבת כג , ה , נזכר חול בלבד . מכאן שרשימת החומרים המקררים הורחבה במהלך הדורות . ראוי לציין כי דברי הרמב " ם באו בעקבות הסוגיה התלמודית במסכת שבת ( קנב ע " א – ע " ב ) הדנה בפעולות אלה . 311 שולחן ערוך , יורה דעה , סימן שלט , סעיף א . נוסח ההלכה של מרן לקוח מהלכות רי " ץ גיאת , הלכות אבל , עמ ' ר . מברונזה , ולעתים ממתכות יקרות , והן צופו בבדיל או בכסף . במראות מסוג זה השתמשו עד להמצאת מראות המבוססות על ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן