מים קרים

טיפול בשברים , בנקעים , בפריקת איברים ובחתכים ופצעים המשנה בשבת ( כב , ו ) העוסקת בטיפולים אורתופדיים האסורים בשבת מזכירה טיפול בשברים או פריקת הגפיים באמצעות מים צוננים : " ואין מעצבין את הקטן ואין מחזירין את השבר . מי שנפרקה ידו ורגלו לא יטרפם בצונן , אבל רוחץ הוא כדרכו ואם נתרפא נתרפא " . הטיפול הבסיסי בימי קדם בשברים או בפריקה של הגפיים כלל הנחת הרגל 13 › על ייחוס סגולות וכוחות למים באמונה היהודית והנוצרית ראה גינצברג , אגדות , ; 5 –› 53 , III טרכטנברג , עמ ' › . 19 135 בבלי , שבת קכח ע " ב ; משנה תורה , הלכות רוצח ושמירת הנפש יא , ו . החשש לשתות מים אלה נבע מתוך הספק שמא נחש שתה מהם והטיל בהם את ארסו . נחשים אמנם שותים מים , אך אינם מטילים בהם ארס . 136 ראה למשל ספר חסידים , מהדורת מרגליות , סימן תתנא ובהרחבה טרכטנברג , עמ ' . 257 137 על מיקומה של באר זו וסגולותיה לריפוי מחלות עור ואנשים עיוורים ראה בבלי , שבת לה ע " א ; ויקרא רבה ( וילנא ) פרשה כב , ד ; במדבר רבה ( וילנא ) פרשה יח , כב . 138 ספר המידות , קישוי ללדת , ב . וראה גם ארנד , הרפואה , עמ ' › 7 ואילך . 139 על שתיית מי של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן