עץ הקפה. מתוך: א' דאפפר (,(O. Dapper "תיאורים מאסיה", אמסטרדם ,1680 עמ' 62 (Amsterdam 1680, p. 62 ,ëO. Dapper, Beschrijving van Asi)