לפת (Brassica campestris var. rapa)

אנגלית : ; Bird rape ערבית : לפת , שלג 'ם מוצרים רפואים : אשרוש הלפת היא אשרוש עם עלים בראשו . זהו גידול תרבותי ותיק שהיה ידוע בסין , במצרים 565 לוי , פרקים , עמ ' . 20 566 כף החיים , או " ח , סימן תרח , סעיף ד , אות לד . 567 בית יוסף , אורח חיים , סימן שכ . 568 בן איש חי , שנה שניה , פרשת תצוה , סעיף ח , עמ ' קטז . השווה לספרו רב פעלים , ח " א , אורח חיים , סימן יח שבו תיאר ביתר הרחבה את אותו משקה : " יש שותין משקה שקורין בערבי גילאב ובלשון אחר קורין אותו סמתאוות " ר ודרך משקה זה שמביאין מלח חמוצין שעושין אותו מפרי חמוץ , ושוחקין אותו מקודם שבת ומיניחין בו מים בשבת וגם נותנים לתוכו סם הנקרא סודה וכאשר יתערבבו זה בזה יחד עושין פעפוע רביה […] ומשקין זה שותין אותו גם הבריאים ואין בזה חשש משום משקה ששותין לרפואה דגזרו בו משום שחיקת סממנים " . לפי עדותו של רבי יעקב סופר ( עיראק וא " י , 1939 – 1870 ) אותן חתיכות מוצקות של מי לימונים , הדומות למלח לבן , יובאו לעיראק מאירופה . כף החיים , יורה דעה , סימן צו , פב ע " א . 569 שו " ת פעולת צדיק , ח " א , סימן פב . 570 שיורי ברכה , אורח חיים , סי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן