צמח הכינין, מתוך ספרו של ברגיוס ,maferia medica מאה 18