צואה של בהמות, חיות ועופות

אנגלית : feces , stool שימוש רפואי בפרש של בעלי חיים היה מקובל בעולם העתיק . ייתכן כי יוחסה לחומרים אלה חיוניות רפואית משום ריחם החזק והחריף , או שראו בהם חומרים שעברו תהליך של הוא בתוספתא שבת , ( ליברמן ) ט , כב : " אין יונקין לא מן הנכרית ולא מבהמה טמאה ואם היה דבר של סכנה אין כל דבר עומד בפני פקוח נפש " . הטיעון " סתם תינוק מסוכן אצל חלב " נזכר בבבלי יבמות קיד ע " א והוא מלמד על תלותו של התינוק במזון זה . דיון נוסף בסוגיית יחס ההלכה לשימוש הרפואי בחלב בהמות טמאות ראה דברינו בעניין הריפוי בעזרת חלב אתון בערך " חמור " . › 9 ראה שחר , ילדות , עמ ' 95 ואילך . שחר , שם , מצביעה על מקרים באירופה הנוצרית שבהם יש שנזקקו להזנת תינוק בחלב , כגון בבתי מחסה , אך ודאי שלא הייתה זו הנורמה הרגילה . › 9 שו " ת אבני נזר , חלק חו " מ , סימן קצג . 98 ראה : ת ' ורנדייק , , 1 עמ ' ›› . 1 " זיקוק " בגוף בעלי החיים . ב " ספר החילוקים " שאינו מאוחר מתקופת הגאונים מובא כי בני בבל מרחו גללי חמור על מקום המילה של התינוק . טיפולים במכות , בחבלות או בפצעים של מחלת אבעבועות באמצעות גללי בהמות היו מקובלים במאה ה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן